Pravidla soutěží na stránce Z naší Kredence

Pravidla soutěží na fb stránce
Z naší Kredence

Tento dokument upravuje pravidla a podmínky soutěží na Facebookové stránce “Z naší Kredence” vyhlašovatel Z naší Kredence.cz (dále jen “pravidla“).


-> ORGANIZÁTOR
Z naší Kredence s.r.o. , Bílichov 59, 273 74, IČO: 08236666, DIČ: 08236666
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C314490
(dále jen jako „organizátor“).


-> ÚČEL A PŘEDMĚT SOUTĚŽÍ
1. Účelem soutěží je propagace produktů a služeb organizátora.
2. Předmětem soutěží je zodpovězení otázky, splnění úkolu nebo pokynů organizátora a uvedení odpovědi v komentáři pod soutěžní příspěvek organizátora soutěže na jeho facebookové stránce.


-> LHŮTA SOUTĚŽÍ
1. Přesné trvání soutěží je vždy uvedeno v soutěžním příspěvku.


-> PODMÍNKY ÚČASTI NA SOUTĚŽI
1.Soutěží se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly. (dále jen jako „soutěžící“)
2. Soutěží se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, třetí osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké uvedené v tomto odstavci ve smyslu definice blízké osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
3. Soutěžící se zapojí do soutěží a je zařazený do losování o cenu v případě, že ve stanovené lhůtě odpoví na otázku organizátora soutěže a uvede odpověď v komentáři pod soutěžní příspěvek organizátora soutěže na jeho facebookové stránce.
4. Soutěžící se může do soutěže zapojit jen jednou, t.j. vložením jednoho komentáře.
5. Ze soutěží je vyloučený ten soutěžící, který podvodným způsobem zasahuje do mechanismu soutěže za účelem získání ceny, bez kterého by jinak nezískal žádnou cenu nebo se ani nemohl soutěže zúčastnit.
6. Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nesplnila kteroukoliv z podmínek těchto pravidel, je ze soutěže automaticky vyloučená a nemá žádný nárok na cenu.
7. Pokud se do soutěže nezapojí žádná osoba nebo nikdo ze soutěžících nesplní podmínky účasti na soutěži dle pravidel, výhru nezíská žádná osoba.
8. Každý soutěžící zapojením do soutěže souhlasí a prohlašuje, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky.


-> CENY V SOUTĚŽÍCH A JEJICH ZDANĚNÍ
1. Splněním podmínek soutěže je možné vyhrát cenu, která je předem oznámena v soutěžním příspěvku. (dále jen jako ”výherní cena”)
2. Hodnota výherní ceny v žádné ze soutěži nepřesáhne sumu 2500 Kč (slovem: dva tisíce pět set korun českých).3. Dle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, peněžní i nepeněžní výhra v hodnotě do 2 500 Kč (slovem: dva tisíce pět set korun českých) je plně osvobozena od daně z příjmů.


-> LOSOVÁNÍ A OCENĚNÍ
1. Losování soutěžících, kteří splnili všechny podmínky účasti na soutěži dle pravidel a vyhrávají cenu (dále jen jako “výherce”) bude probíhat vždy v termínu uvedeném v soutěžním příspěvku.
2. Vyhodnocení splnění podmínek dle pravidel a losování výherců provede zaměstnanec organizátora soutěže.
3. Losovaný bude jeden výherce výherní ceny. Každý soutěžící bude zařazený do losování o cenu jen jednou.
4. Vylosovaný výherce bude kontaktovaný přes facebook a to do 3 dnů ode dne ukončení losování. Výhra bude zaslána na adresu výherce. Pokud výherce neposkytne potřebné kontaktní údaje pro zaslání ceny do 30 dnů od oslovení, bude vybrán náhradní výherce.
5. V případě, že výherce nebude souhlasit s odevzdáním ceny nebo cenu odmítne nebo výherce nesplní kteroukoliv z podmínek těchto pravidel, cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.
6. Na výhru nemá soutěžící právní nárok a není možné vymáhat jí soudní cestou.


-> OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Každý soutěžící poskytne svoje osobní údaje v rozsahu nevyhnutelném na to, aby ho bylo možné jednoznačně identifikovat a následně v případě výhry kontaktovat. Poté, co bude soutěžící vylosovaný a vybraný jako výherce a získá cenu, může udělit organizátorovi soutěže výslovný písemný souhlas, na základě kterého bude organizátor soutěže následně oprávněný zpracovat osobní údaje výherců, zejména vyhotovit a zveřejnit podobu, zvukově-obrázkové záznamy, obrázkové snímky výherců a zveřejnit jméno a příjmení výherců přiměřeným způsobem v masově komunikačních prostředcích, v souvislosti s výhrou v soutěži. Neudělení souhlasu podle tohoto bodu není podmínkou účasti na soutěži ani na odevzdání ceny.


-> ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastí na soutěžích vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. Pokud osoba nesouhlasí s kteroukoliv z podmínek nebo bodem v těchto pravidlech, nesmí se soutěže účastnit.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo soutěž odvolat, a to zejména v případě, že by mu hrozila škoda. Změnu pravidel nebo odvolání soutěže zveřejní organizátor na své webové stránce nebo facebookové stránce organizátora soutěže.
3. V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se podmínek soutěže nebo ustanovení pravidel si organizátor soutěže vyhrazuje právo vysvětlit tyto nejasnosti a případně změnit pravidlo ve smyslu bodu 1) tohoto článku pravidel.
4. Vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou výhercům nebo náhradníkům v souvislosti s přijatými cenami.
5. Organizátor soutěže vyhlašuje, že soutěž není nijak sponzorovaná, schválena ani řízena Facebookem a není s ním nijak spojená.

V Bílichově 1.10.2019
Z naší Kredence