Vzorový formulář - Reklamace

Uplatnění reklamace    -  ­ reklamační list

 Kupující:

Jméno a příjmení …………………………………………………..

Adresa …………………………………………………..

Telefon a e­mail …………………………………………………..

Prodávající:  Z naší Kredence s. r. o.  Bílichov 59, 273 74 IČO: 08236666, DIČ: CZ08236666

Internetový obchod:  www.znasikredence.cz

Telefon a email: 776052211, info@znasikredence.cz

Reklamované zboží:

označení zboží ………………………………….……………………………………………….

datum objednávky …………………………………

peněžní prostředky byli zaslány způsobem…………………………………………

číslo kupního dokladu (faktury) …………………………………

Popis závady: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání do reklamačního řízení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. a) výměna
  2. b) sleva
  3. c) odstoupení od smlouvy (zároveň vypsat požadovaný způsob vrácení částky)

 Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum .............................................. Podpis kupujícího..............................................

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.